Oferujemy tłumaczenia pisemne uwierzytelnione („przysięgłe”) i zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Tłumaczymy: · dokumenty samochodowe, · akty stanu cywilnego, zaświadczenia o niekaralności, · dyplomy, certyfikaty, świadectwa szkolne, · akty notarialne, dokumenty sądowe, pisma procesowe,   · umowy, kontrakty handlowe, zaświadczenia, sprawozdania finansowe,   · wyroki sądowe,     · bieżącą korespondencję: listy prywatne, pisma urzędowe, faksy,    maile, rozmowy telefoniczne, · życiorysy, listy motywacyjne, Zapewniamy krótkie terminy realizacji przy konkurencyjnych cenach. Copyright © Monika Białas B i u r o   T ł u m a c z e ń E U R O P A M o n i k a   B i a ł a s